تزریق فیلر

۱۴۰۱/۰۵/۳۰     ۱۶۶
تزریق فیلر یکی از راههای از بین بردن خطوط عمیق در صورت میباشد که متناسب به منطقه وعمق خط ژلهای متفاوت استفاده میشود